Intshayelelo:
Kutheni ukhuseleko lubalulekile

Ezinye izifo kuthiwa zidalwa zintsholongwane ezinobungozi ezaziwa ngokwe ntsholongwane. Ulosuleleko olwenziwa zintsholongwane lungangabinabungozi, njengo khohlokhohlo oluqhelekileyo, kodwa ezinye zinganobungozi, njengomkhuhlane, ukutya okunetyhefu kwaye nomqala oqaqambayo.

Iintsholongwane zinganwenwa ukusuka komnye umntu ukuya komnye, njengoku khohlela, ukuthimla okanye ukuxhawulana. Iintsholongwane zingatyaleka ngokuphatha into ebiphethwe ngumntu osulelwe yintsholongwane, njengomphezulu wetafile onkanye isilwanyane sekhaya. Enye indlela iintsholongwane ezisasazeka ngayo kukutya ukutya okosulelekileyo okanye isiselo. Ukudibana nezinambuzane okanye izilwanyana eziphethe ulwasuleleko zinga dlulisa iintsholongwane.

Iintsholongwane inganwenwa akuyonto engaziwayo. Into engeno kwaziwa, kananjalo, ulosuleleko lu ngenzeka ngamaxesha okuqandusela- ngexesha phambi kokuba umntu abonise iimpawu futhi abone ukuba uyagula. Kungoko imiqathango yokhuseleko kufuneka ibekhona ukwehlisa ubungozi bokusasaza isifo.

Ukumisela imigaqo siseko equlathwe yilencwadana ingakhusela ukugula okwenzekayo kwantlandlolo. 

Impilo ngokubanzi

Umzimba wakho uyazilwa intsholongwane ngokwendalo kunye nokungcola okusingqongileyo. Ukuzigcina nokukhusela umzimba wakho ekuguleni, ezizilumkiso zilandelayo ziyanceda:

 1. Lala ngokwaneleyo.
 2. Yitya ukutya rhoqo okunezakhamzimba.
 3. Zilolonge rhoqo.

Ucoceko lomntu

Ukuzigcina ucocekile yeyonandlela enamandla ukukhusela ukunwenwa kwentsholongwane nokunqanda ukosuleleka kwabandingqongileyo.

Hlamba izandla zakho

 1. Hlamba izandla zakho.
 2. Ukuhlamba izandla yenye yeendlela zokunqanda ukusasazeka kweentsholongwane. Hlamba izandla qho, ingakumbi emveni kwezizinto zilandelayo:
  1. a. Ukufinya nge mpumlo, ukukhohlela okanye ukuthimla
  2. b. Ukusebenzisa indlu yangasese
  3. c. Phambikokutya, xawusitya naxa ugqiba kutya
  4. d. Phambikokutya naxa ugqiba kutya
  5. e. Ngaphambi naxa ugqiba ukunakekela umntu ogulayo
  6. f. Ngaphambi naxa ugqiba ukunakekela inxeba
  7. g. Xa ugqiba ukuphatha umgqomo
  8. h. Xa ugdiba ukuphatha isilwanyane, ukutya kwaso okanye ilindle laso
 3. Xawuhlambha izandla, usebenzisa isephu noku hlamba ngamanzi atshisayo. Hlambisisa izandla zakho kangange mizuzwana engamashumi amabini, uzipure uzomise nge tawuli ecocekileyo okanye umoya wokomisa izandla. Sebenzisa itawuli ukuvala amanzi.
 4. Sebenzisa izicocisi zandla.
 5. Izicocisi zandla zingasetyenziswa kodwa ke ayivaleli ukuhlamba izandla nge sephu. Zisetyenziswa phezu koku hlambha kwezandla nge sephu okanye xakunga fumaneki isephu namanzi. Sebenzisa isicocisi sesandla esinomgqaliselo wotywala ongama shumi amathandathu.
 6. Nciphisa ukwabelana ngezinto zakho.
 7. Ukunqanda ukusasazeka kwentsholongwane, sukwabelana ngezixhobo zokutya, iglasi yokusela, iikomityi okanye nasiphi na isitya. Futhi sukwabelana ngelaphu loku hlamba, nomandlalo, iikama, iibhrashi, iibhuleyidi okanye naziphi izinto zakho.
 8. Yahlukana nokuphatha ubuso ngezandla.
 9. Isikhumba sakho sisebenza njengesikhuselo kwintsholongwane, kodwa amehla wakho, impumlo nomlomo zezona zibuthakathaka. Hlambisisa izandla phambi koku phatha ubuso bakho, ukutya neziselo.
 10. Sitha xa ukukhohlela naxa uthimla.
 11. Ukuba uyakhohlela okanye uyathimla, yenza njalo kwiphepha langasese okanye enqqinibeni ukunqanda iintsholongwane ezinako ukuhamba ngomoyeni.
 12. Phepha abantu abagulayo.
 13. Phepha ukudibana nabantu abagulayo kwaye ugxininise ukuba bazikhethe kwabanye bade balulame futhi bangabi nazo iimpawu.
 14. Phepha ukudibana nezilwanyana xa ugula.
 15. Ukuba umntu ogulayo uphatha ikati okanye inja yakhe, umzekelo, angashiya intsholongwane eboyeni besilwanyana sakhe enokusasazeka kwizilwanyane ezinye.

Ukucoca nokucocisisa

Ucoceko oluphangaleleyo lubalulekile ekukhuseleni usasazeko lwentsholongwane ezosulelayo. Indawo esetyenziswa ngabantu abaninzi ifuna ukucocwa rhoqo nangezibulali ntsholongwane.

Ubumdaka bungabonakala futhi bosulwe. Kodwa njengokuba ukucoca indawo kususa ubumdaka okanye ezinye izinto ezingcolileyo, ukucoca kukodwa akuzisusi zonke iintjolongwane ezinohlala ngaphezulu kwalondawo.

Ukucocisisa ngezicocisi kususa izigulo ezingabonakaliyo, ezenza izinambuzane ezingabonakaliyo ezinje ngentsholongwane. Kwaye xa umphezulu uwucocile kubalulekile ukusebenzisa izicocisi apho kusoloko kufikelela khona izandla ukwenzela ucoceko oluphangaleleyo.

Imveliso onokuzisebenzisa zokucoca

Ibhotile yokutshiza

 1. Ukucoca umphezulu wendawo, sebenzisa isibulala ntsholongwane esingumlungiselelo. Yenza unlinganiselo oyi 3% (umlinganiselo wasekhaya) ukuya ku 7.9%.
 2. Esinye isibulali ntsholongwane esinamandla ngumrhayo wotywala okanye ushikixe utywala. Sebenzisa izinto ezinotywala ezine 70% yotywala. Ungasebenzisi izinto ezinotywala obungaphezu kwe 90%, njengoko izuqhuma phambi kokubulala iintsholongwane.
 3. Ungasebenzisa ibleach namanzi axutyiweyo ihafu yekomityi (amacephe amane) ebleach kwikota yamanzi apholileyo (20 ml kwilitha yamanzi apholileyo). Xa ulungiselela ibleach, soloko ujonga ukuphelelwa kwebhotile ukuqinisekisa ukuba Ibleach ayiphelwanga lixesha.
 4. Qaphela: Ungaze uyidibanise ibleach nenye into yokucoca ngaphandle kwamanzi.
 5. Funda rhoqo ulandele imigaqo yomenzi okokuba uyifaka kanjani isibulali ntsholongwane, nexesha ekufanele ishiywe ngalo isibulali ngaphezulu.

Ukucoca nokubulala intsholongwane

 1. Coca uphinde unyange indawo eziphathwa qho nalapho kugcwele khona ekhaya nakwindawo zokusebenza maxesha onke, kuxhomekeke ekukusebenziseni kwakho:

  • Indawo yabantwana
  • Imiphambo yamacango
  • Izitebhisi
  • Imiphezulu yokubeka izinto
  • Iminxeba
  • Iicomputer
  • Iitafile
  • Izitulo zokuhlala
  • Neziphi iindawo eziphathwa qho
 2. Coca iindawo zokuhlamba iziphatho zamacango:

  • Ivili lokuqhuba
  • Iziphatho zamacango
  • Iindawo zokuhlamba
  • Indlu yangasese
 3. Ukuba usebenzisa imoto xa uhamba, coca imiphezulu:

  • Ivili lokuqhuba
  • Iziphatho zamacango
  • Zonke iindawo eziphathwa qho ukucoca nokunyanga

Ukuphatha ukugula okanye iimpawu

Ukuba uyagula okanye unempawu ezikhombisa ukuba uyagula, musa ukudibana nabanye abantu ufune uncedo lokunyangwa njengoko kufuneka.

Ukuzikhetha

Ukuzikhetha kuthetha ukuzisusa kwabanye abantu ukwenzela kungabikho ntsholongwane eziya kwabanye abantu.

Ukuzikhetha kuthetha ukuzisusa kwabanye abantu ukwenzela kungabikho ntsholongwane eziya kwabanye abantu. Ungayi emsebenzini okanye uphumele ngaphandle ukuba uyakwazi.

Ekhaya thatha imigqaliselo ukwehlisa ubungozi kwabanye okokuba nihlala endaweni enye:

 1. Zilalele kwenye indlu.
 2. Sebenziwa indawo yokuhlamba eyahlukileyo.
 3. Ungahlali kwindawo kawonkewonke.
 4. Yahlukana nezilwanyana zasekhaya.
 5. Impahla yakho yihlambe yodwa.
 6. Sebenzisa izitya ezisetyenziswa kube kanye zilahlwe. 

Uqhambuko
Isilumnkiso

Kwiimo ezinqabileyo izifo ezosulelayo uyiqwalasele ekhaya nasemsebenzini e ndaweni yakho, kukho imiqathango ekufaneleke yenziwe ekufanele.

Ukudibana nabantu

Ngexesha lokuqhambuka kwesifo esosulelayo, thintela ukunxibelelana ngokwasemzimbeni nabanye abantu, kubandakanya ezi ntlobo zonxibelelwano zilandelayo:

Ukugonana
Ukugonana
Ukuncamisa
Ukuncamisa
Ukunqindana
Ukunqindana
Ukudibanisa izandla
Ukudibanisa izandla
Ukuxhawulana
Ukuxhawulana

Ukunga sondelelani

Ukunga sondelelani
umgama wenyawo ezintandathu
(iimitha ezimbini)

Ngenxa yokuba iintsholongwane zingasasazeka ngokukhohlela kunye nokuthimla, ngexesha lokufika kwesifo, kuyacetyiswa gcina umgama ongange nyawo ezintandathu (zimitha ezimbini) phakathi kwakho nabanye abantu.

Ngelixa unxibelelana nabanye, ukutya okanye ukubandakanyeka kwezinye iimeko zentlalo, ukugcina umgama othile kuyakukugcina wena kunye nabanye ukugula kungenasifo.

Isigqumabuso

Isigqumabuso zinokunceda ukunciphisa ukusasazeka kweentsholongwane xa umntu ogulayo encokola, ekhohlela okanye ekutyhafeni. Ngokunxiba ezi maski, abantu abagulayo banokukunceda ukuthintela ukusasazeka kwezifo kwabanye.

Nxiba imaski ebusweni xa ugula sisifo esosulelayo okanye ukrokrela ukuba uyagula.

Kuba unokosuleleka ungakhange uyazi okanye ubonakalise nazimpawu, uhlala unxiba imaski yobuso xa ujikeleze abantu abadala okanye abantu abaneengxaki zempilo ukunciphisa ukusasazeka kweentsholongwane.

Nxiba imaski yobuso ukuba kunokwenzeka unokunxibelelana nabantu abosulelekileyo.

Isadgumo buso sinokusebenza kwenye injongo-inokukunceda ekuthinteleni umlomo okanye impumlo.

Umzekelo, ukuba uchukumisa umphezulu obungcoliswe ngumntu ogulayo ochukumise phambi kwakho, iintsholongwane ziya kungena ezandleni zakho. Ukuba ke uchukumisa impumlo okanye umlomo ngesandla, ezi ntsholongwane ziya kungena emzimbeni wakho zikosulele. Le yeyona ndlela iphambili yokusasazeka kweentsholongwane.

Ke imaski inokukunceda ukuthintela usuleleko njengoko unqabile ukuchukumisa umlomo kunye neempumlo xa unxiba.

Imaski kufuneka zitshintshwe, kancinci, kanye ngemini okanye kwakamsinya nje ukuba zifumile okanye zibemdaka.

Ungasibeka njani isigqumabuso

 1. Ngaphambi kokunxiba imaski yobuso, hlamba izandla zakho ngesepha kunye namanzi.
 2. Vavanya imaski ukuze uqiniseke ukuba ayinazo iinyembezi okanye imingxunya ebonakalayo enokuthi ingasebenzi.
 3. Fumana ukuba leliphi icala lemaski ngaphambili. Icala elinemibala yemaski lelo icala elijonge kude kuwe.
 4. Fumana ukuba leliphi icala lemaski eliphezulu. Ukuba imaski inomtya oqinileyo, ojingayo, oku kuthetha ukubumba ubume bempumlo yakho kwaye kungaphezulu.
 5. Ukuba imaski yakho ineebhendi ezidibeneyo ezikufanele entlokweni yakho, bamba imaski ebusweni bakho ngelixa usolula imitya ngentloko entloko ukuyikhusela.
 6. Tsala amazantsi emaski ngaphezulu komlomo wakho kunye nesilevu.
 7. Lahla isigqumabuso emva kwento nganye oyisebenzisayo. Ungaze uyisebenzise kwakhona.
 8. Hlamba izandla zakho kakuhle.

Iigloves ezilahlwayo

Ngelixa ungagcina ikhaya lakho licocekile kwaye licocekile, ukuphuma uye ezivenkileni okanye kwiindawo zikawonkewonke kwandisa umngcipheko wokosuleleka.

Iindawo ezihlala zichukunyiswa njengezinto zokugcina iimpahla kunye neempompo zerhasi zinokuchaphazeleka ukuba umntu ogulayo uchukumise phambi kwakho.

Ukunxiba igloves ezilahlwayo kunokunceda ukukhusela usulelo lweentsholongwane. Kukho indlela echanekileyo yokubeka igloves ezilahlwayo ukuze zisebenze.

Ungazibeka njani iigloves ezilahlwayo

 1. Ngaphambi kokunxiba igloves ezilahlwayo, hlamba izandla zakho ngesepha namanzi.
 2. Thatha igloves ngokucofa ngaphakathi nangaphandle kwesihlahla. Lumka uchukumise kancinci ngaphandle kweglove kangangoko kunokwenzeka. Ngenisa ngononophelo esinye isandla sakho kwiglove.
 3. Sukuyihlengahlengisa indawo yegloves kwisandla sakho de ibe enye iglavu ivulekile.
 4. Thatha iigloves zesibini ngokuncamathela ngaphakathi nangaphandle sihlahla ubeke igloves njengasentla.
 5. Jonga ukuqinisekisa ukuba akukho ziqwengana, iinyembezi okanye imingxunya ebonakalayo kwiigloves. Ukuba kukho nantoni na, susa iigloves, hlamba izandla zakho kwaye unxibe iigloves ezintsha.
 6. Tsala igloves nganye kwisandla sakho ukuze ugubungele ulusu kangangoko kunokwenzeka kwaye ukhusele igloves.
 7. Ukuba uchukumisa ubuso bakho, ukuba iigloves zilila okanye ukuba unawo amathandabuzo malunga neigloves ukuba zimdaka okanye zingcolile:
  • a. Zisuse ngoko nangoko iiglavu kwaye uzilahle.
  • b. Hlambisisa izandla.
  • c. Beka iigloves ezintsha.
 8. Hlamba izandla zakho kakuhle. Ungaze uphinde uzisebenzise.
 9. Hlamba izandla zakho kakuhle.

Izilumkiso ezithe kratya ekhaya naseMsebenzini

 1. Ngexesha lokuqhuma, coca kwaye ucoce rhoqo uchukumise iindawo ezixhaphakileyo kunye neendawo ezigcwele abantu abaninzi ekhayeni lakho nasendaweni yakho yokusebenza rhoqo kunesiqhelo:

  • Iindawo zabantwana
  • Isibambi
  • Iindawo zokubambelela zezistephu
  • Imiphezulu yeetafile
  • Etuphu
  • Umxeba
  • Iicomputer
  • Itafile
  • Umxhasi ngalo wesitulo
  • Nazo ezinye indawo eziqhele ukuphathwa
 2. Qiniseka ukuba nokucoca izinto ezihlala ziphathwa rhoqo:

  • Izixhobo zombane
  • Izitshixo
  • Amakhadi wemali
  • IiThabulethi
  • Iremote
  • Iikhibodi
  • Ipeni
  • Nasiphi na ezinye izinto ezihlala zichukuwa kunye nezinto
 3. Coca igumbi lakho lokuhlambela, ikhitshi kunye nemoto rhoqo ngakumbi kunesiqhelo.
 4. Fumana umkhombandlela kuyo nayiphi na intsholongwane ethile oza kuyisebenzisela uhlobo lokuqhuma. Kuya kufuneka usebenzise imveliso ebulala intsholongwane okanye intsholongwane ethile.

Xa uhamba uphinda ubuya kwakho

 1. Ukuba kukho uqhushululu kwindawo yakho, shiya ikhaya lakho kuphela ngeemfuno ezibalulekileyo okanye njengoko kugunyazisiwe yimigaqo yendawo.
 2. Ukuba kufuneka ushiye ikhaya lakho, nxiba isigqumabuso kunye neglove ezilahlwayo.
 3. Hlala umgama ukusuka kwabanye kwiindawo zoluntu.
 4. Phambi kokuba ungene kwakho, yenza okulandelayo:

  • a. Khulula izihlangu zakho kwaye uzishiye ngaphandle, okanye uzitshize ngesibulala-ntsholongwane.
  • b. Susa kwaye ulahle imaski kunye neiglavu ezilahlwayo.
  • c. Ngeglavu entsha, yenza iintsholongwane kwimpahla oyisebenzisileyo xa uphumile—izitshixo, amakhadi okuthenga ngetyala, iwallet, njl.
 5. Lahla iigloves.
 6. Hlamba izandla zakho kakuhle.

Ukulandela imithetho nemigaqo yendawo okuyo

gcui_vm:healthy-booklet-local-guidelines

Ukuba abasemagunyeni bakhupha imigaqo yendawo, amanyathelo okhuseleko okanye iinkqubo ukunqanda ukusasazeka kwesifo esosulelayo, landela lo gama besendaweni. 

Isishwankathelo

Ngokulandela izikhokelo kunye namanyathelo athathwa kule ncwadana, unganceda ukukhusela ukwanda kokugula ugcine imeko esempilweni. Olu lwazi lunikezwe apha lwenziwe ngenjongo zenkcazelo kuphela kwaye akufanelanga lutolikwe njengoluthatha indawo yengcebiso lwezonyango. Rhoqo funa ingcebiso kagqirha wakho okanye abanye abanelungelo lokunikezela ngenkozo zempilo malunga nemibuzo onayo.


Uluhlulwamagama

intsholongwane: zizinto ezincinane eziphilayo ezine seli enye zibonakala kwimakroskopu kuphela. Iintsholongwane zikhona phantse kuyo yonke indawo, kuquka phakathi kunye nemizimba yabantu, ezinye ziluncedo, njengee ntsholongwane ezinceda ukucola ukutya esiswini. Ezinye zingaba neziphumo ezinobungozi, njengezo zibangela ukubola kwamazinyo okanye izifo.

iyosulela: iyagqithiseka ukusuka komnye umntu ukuya komnye.

ukutya okune tyefu: isigulo esenziwa kukutya ukutya okunee ntsholongwane.

ucoceko: izenzo ezicocekileyo nezisempilweni eziyimfuneko ekugcineni impilo.

ukhuliso: inqanaba ekukhuleni kwesifo phakathi kwexesha umntu osulelweyo ngalo kunye nexesha lokuqala kweempawu zesifo.

ezosulelayo: iyasulela kwaye iyakwazi ukudluliselwa komnye umntu isiya komnye.

isicoci: into okanye ulungiselelo lokubulala isigulo esincinci esiphiliyo.

isepha: umxube wokucoca nokubulala iintsholongane owenzelwe ukucoca nokucocisa. Igaqa okanye eyabumanzi, kufuneka lwenziwe ngezinto eziphilayo apho, xa zidityaniswa namanzi, zenza isisombululo emva koko sithatha izinto ezingafunekiyo kwisisombululo, zisenza ukuba sikwazi ukuzipula, zikhokelela kwimveliso ecocekileyo.

isifo: yimvelaphi yesifo esosulelayo emzibeni esincinane esibonakala kwimakroskopu. Isifo singahlasela abantu abaphililyo ngengqele okanye ngesifo esinobuzaza.

Izixhobo ezongezelelweyo

Khuphela futhi printa ezimpawu wenzele ikhaya lakho kwaye/okanye isidingo seshishini.

Ukugcina umgama

Indlela esebenzayo ukukhusela ukunwenwa kwesigulo kunye nokwasuleleka kukwenza uqelelwano phakathi kokuhlala.

Unxibelelwano lwesiqu sakho

Ukwenzela impilo kunye nokhuseleko lomntu wonke, nceda uyeke ukubambana nabanye.

Inkqubo yokuhlamba-izandla

Ukuhlamba izandla yenye yeendlela zokunqanda ukusasazeka kweentsholongwane.

Isicoci Zandla

Zisetyenziswa phezu koku hlambha kwezandla nge sepha okanye xakunga fumaneki isepha namanzi.