UNGAZISOMBULULA NJANI IIMBAMBANO

IKHOSI KWIINTANETHI

Kule khosi uzakufunda:

  • Oyena nobangela wayo yonke ingxabano yabantu kunye nongquzulwano.
  • Kutheni le nto olunye ungquzulano lubonakala lunzima—okanye ukuba akunakwenzeka—ulusombulula ngokupheleleyo.
  • Izixhobo ezichanekileyo ozifunayo ukuze ufumanise ukuba ngubani oxhokonxa izinto—kwaye kutheni oku kufunyenweyo kuvula umnyango wokusombulula naluphi na ungquzulwano.

Amagqabantshintshi ngeKhosi

Kubonakala ngathi abantu bahlala benengxaki yokuhlangana kunye. Iintsapho ziyaphikisana, abamelwane baya kwi blows, amazwe axhomelana ngezixhobo. Ngaba le yindlela ekufanele ukuba kube yiyo?

Ii Anthropologists, izazinzulu ngezentlalo, iingcali zengqondo kunye nabanye bathi kunjalo. Emva kokuba beqwalasele imbali ende yokuziphatha komntu oxabanayo, bathi umntu unemvelo yezilwanyana, okanye akafuni ukwazintlalo kwaye unobundlobongela ngobuntu bakhe.

Enyanisweni, uMntu unoxolo. Kodwa unokuqhutywa, ngokukodwa nangokuhlangeneyo, kwintiyo kunye nogonyamelo.

Ukuphanda oonobangela bobundlobongela, u L. Ron Hubbard wafumanisa umthetho osisiseko kunye noluntu wendalo ochaza ukuba kutheni kunzima kakhulu ukulungisa iimpikiswano phakathi kwabantu. Kwaye wabonelela ngesixhobo esibaluleke kakhulu esenza ukuba umntu asombulule nakuphi na ukungavisisani, nokuba kuphakathi kwabamelwane, abantu abasebenza naye okanye ilizwe.

Kule khosi, uya kufumanisa ukuba ungabanceda njani abanye basombulule ukungaboni ngasonye kwabo kunye nokubuyisela ubudlelwane boxolo Uxolo nemvisiswano phakathi kwamadoda ayinakuba liphupha nje. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwalo mthetho kuya kuwenza ube yinyani.

 

Iinkcukacha ngeKhosi

Ubulula Bokufunda

Lekhosi ibekwe ngendlela yenyathelo ngenyathelo, elinemisebenzi elandelelanayo efundwayo kunye nemibuzo ukujonga ukuba uyaqonda na.

Phambi kokuba uqale, zenzele imvume yokungena kwi website ye Scientology. Xa ungene ngemvume, inkqubo ekwiintanethi iya kukukhokela kwinqanaba ngalinye lekhosi ukuya ekugqityweni ngokupheleleyo, ngazo zonke izixhobo zekhosi ezikwi website ye Scientology.

Ubude Bekhosi

Iyure ezi 6 ukuya kwezi 7. Unako ukuyenza ikhosi ngexesha elikhethwe nguwe. Ngamanye amagama, akunyanzelekanga ukuba uyigqibe ngexesha eliqingqiweyo. Ikhosi yinkonzo yethu kuwe, ifelefele.

Izixhobo

Incwadana: Ungazisombulula Njani Iimbambano
okanye iNcwadi ye Scientology

Izixhobo zakho zesifundo zidityanisiwe kwikhosi kwiintanethi. Ngamanye amagama, xa ungene ngemvume, ungazifunda izixhobo ezivela kwinkqubo yekhosi esikwiintanethi njengoko usenza inyathelo ngalinye. Siyacebisa ukuba ukhuphele simahla okanye uthenge le ncwadana, ukuphonononga nokubhekisa kuyo xa ungangenanga kwinkqubo yekhosi.

I Supervision

Ukuba nangaliphi na ixesha ufuna uncedo kwizifundo zakho, musa ukuthandabuza, nxibelelana supervisor yekhosi sakho kwi-Intanethi, onokufikelela kuye usebenzisa “Ufuna uncedo?” iqhosha kwinkqubo yakho yekhosi esikwiintanethi. Supervisor yekhosi esikwiintanethi uyakunceda uqinisekise ukuba uyaqonda kwaye uphumeze olona ncedo lukhulu kwizixhobo zekhosi. Isiphumo kukuba ukwazi ngokupheleleyo ukusebenzisa idatha equlethwe kuyo.

Ukugqitywa kweKhosi

Ukugqitywa kwe iKhosi Ungazisombulula Njani IimbambanoUyakufumana isiqinisekiso nge-meyile.

 

Amabali Empumelelo

“Abazali bami baneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu betshatile. Kwelo xesha babenabantwana abane, inkwenkwe enye kunye namantombazana amathathu. Njengoko ndingumtwana wokuqala kubo, ndibabonile kubunzima obukhulu abathe bajongana nabo emtshatweni wabo, kubandakanya iingxabano ezingasonjululwanga ezenza ukuba umama wami athathe isigqibo sokuwuphelisa umtshato.

“Emva kokwenza ikhosi ethi Indlela Yokusombulula Iimbambano, ndiye ndagqiba kwelokuba ndisebenzise oko ndikufundileyo ukusombulula le mpixano ibiphakathi kwabo esele kuphele iminyaka isenzeka. Ndisebenzise uMthetho we Third Party Law ndikwazi ukufumana umntu ofihlakaleyo ongunobangela wesisusa solungquzulwano. Wayengumfazi owayesele ekhulile utata owakhe wathandana naye ngaphambi kokuba atshate umama. Oko kudala esenza iingxelo ezingeyonyani—zokuba umama unexesha elide ethandana nomfana omncinci yena amaziyo.

“Ukusukela ngoko ndizisombulule ezi ngxabano, kwaye abazali bami ngoku banakho ukuvumelana ngemiba ebebenokwahluka okuninzi ngaphambili. Ngoku sivuyile sonke njengoko sihleli kunye kamnandi kwigumbi lokuphumula nabazali bami bobabini bekwalapha—imeko leyo ibingenakwenzeka ngaphambili. Le yayiyeyona mpumelelo ingakholekiyo endakha ndayibona. Obu bugcisa busebenze ngokungummangaliso!” 

R.K.N.


“Uninzi lwabantu lunoxolo kwaye luyakuthanda ukuphepha ungquzulwano. Ndizibandakanya kwelo qela. Kodwa ikhosi yeeNdlela zokuSombulula Iimbambano ibonisa indlela abantu abanokuqhutywa ngayo kungquzulwano yi third party esasaza iingxelo ezingeyonyani okanye ukuqonda, oko kusenza ungquzulwano phakathi kwabanye.

“Le khosi indinike izakhono ezibanzi zendlela yokuphepha ukusetyenziwa kakubi ngabanye, indlela yokufumana ukuba ngoobani abakhohlisi, indlela yokusombulula ukungavisisani esele kukho, nendlela yokujongana ngoxolo namaqela anobuqhophololo ukuqinisekisa ukuba abaphindi bazise ukungavisisani ngakumbi, isiphithiphithi, okanye ungquzulwano ebomini bami okanye emsebenzini.

“Ukusebenzisa ezi zakhono kwindawo yomsebenzi wami, ndikwazile ukujongana nomnye umsebenzi ngqo obephazamisa kakhulu kwaye ethelekisa abasebenzi ukuba balwe bodwa. Oku kubangele ukulahleka kwemveliso, ubudlelwane obuqhekekileyo, kunye noxinzelelo olungachazekiyo kunye nokungavisisani kwisebe lami. Kodwa ngokusebenzisa izakhono endisifundisiwe ngu Mnu. Hubbard, ndikwazile ukujongana nale meko kwaye, ngokungathi ngumlingo, umoya woxolo nemvisiswano woyisa isebe lami. Le teknolojy isetyenziswayo iyamangalisa ngokwenene.”

S.R.