ABANTWANA

IKHOSI KWIINTANETHI

Kule khosi uzakufunda:

  • Yintoni abantwana abayifuna kakhulu kubazali babo.
  • Kutheni abantwana benomsindo kwaye ungaphilisa njani ngokukhawuleza ukucaphuka.
  • Izixhobo ezichanekileyo onokuzisebenzisa ekukhuliseni abantwana bakho ukuba bonwabe, basempilweni, bakrelekrele kwaye bazithembe ebomini.

Amagqabantshintshi ngeKhosi

Ukukhulisa umntwana owonwabileyo nosempilweni ayisiyonto ifundiswa ngabazali abaninzi. Ngapha koko, uninzi luyakhubeka nje kuyo yonke le nkqubo, nangona zineenjongo ezintle. Ngenxa yoko, kuyinto eqhelekileyo ukufumana imeko engonwabisiyo kwiintsapho, kuhlala kukho ukungavisisani phakathi kwabazali nabantwana.

Ayisiyiyo imeko yendalo yemicimbi. Ngapha koko, inokuthintelwa ngokupheleleyo. U L. Ron Hubbard wavelisa iindlela ezininzi zokuvelisa ezona mvakalelo zilungileyo emntwaneni-nakubazali bakhe. Kule khosi, uza kufunda ngezinye zeendlela kwaye ufumane indlela yokukhulisa umntwana ngaphandle kokophula umoya wakhe, indlela yokuba nomntwana ozimisele ukufaka isandla kusapho kunye nendlela yokunceda umntwana akhawuleze aphumelele ukukhathazeka kwemihla ngemihla kwaye iimbandezelo zobomi.

Ukukhulisa abantwana kufanele ukuba kuyonwabisa. Kwaye unokuba njalo. Ngapha koko, isenokuba sesinye sezona zinto zinomvuzo kuwo onke amava omntu. Ukusetyenziswa kwemigaqo yeScientology ekukhuliseni abantwana kungaqinisekisa ukuba bonwabile, banothando kwaye banemveliso, kwaye banokuba ngamalungu axabisekileyo emiphakathi abaphila kuyo.

 

Iinkcukacha ngeKhosi

Ubulula Bokufunda

Lekhosi ibekwe ngendlela yenyathelo ngenyathelo, elinemisebenzi elandelelanayo efundwayo kunye nemibuzo ukujonga ukuba uyaqonda na.

Phambi kokuba uqale, zenzele imvume yokungena kwi website ye Scientology. Xa ungene ngemvume, inkqubo ekwiintanethi iya kukukhokela kwinqanaba ngalinye lekhosi ukuya ekugqityweni ngokupheleleyo, ngazo zonke izixhobo zekhosi ezikwi website ye Scientology.

Ubude Bekhosi

Iyure ezi 6 ukuya kwezi 7. Unako ukuyenza ikhosi ngexesha elikhethwe nguwe. Ngamanye amagama, akunyanzelekanga ukuba uyigqibe ngexesha eliqingqiweyo. Ikhosi yinkonzo yethu kuwe, ifelefele.

Izixhobo

Incwadana: Abantwana
okanye iNcwadi ye Scientology

Izixhobo zakho zesifundo zidityanisiwe kwikhosi kwiintanethi. Ngamanye amagama, xa ungene ngemvume, ungazifunda izixhobo ezivela kwinkqubo yekhosi esikwiintanethi njengoko usenza inyathelo ngalinye. Siyacebisa ukuba ukhuphele simahla okanye uthenge le ncwadana, ukuphonononga nokubhekisa kuyo xa ungangenanga kwinkqubo yekhosi.

I Supervision

Ukuba nangaliphi na ixesha ufuna uncedo kwizifundo zakho, musa ukuthandabuza, nxibelelana supervisor yekhosi sakho kwi-Intanethi, onokufikelela kuye usebenzisa “Ufuna uncedo?” iqhosha kwinkqubo yakho yekhosi esikwiintanethi. Supervisor yekhosi esikwiintanethi uyakunceda uqinisekise ukuba uyaqonda kwaye uphumeze olona ncedo lukhulu kwizixhobo zekhosi. Isiphumo kukuba ukwazi ngokupheleleyo ukusebenzisa idatha equlethwe kuyo.

Ukugqitywa kweKhosi

Ukugqitywa kwe iKhosi AbantwanaUyakufumana isiqinisekiso nge-meyile.

 

Amabali Empumelelo

“Ndithathe inxaxheba ekufundeni iiklasi ezininzi zokukhulisa umntwana ekholejini, kwaye ndifunde ntoni kuzo? Akhonto! Xa senditsho, andingqinelananga nezinto ezininzi bebezifundisa. Bendiyicaphukela indlela ebebejonga ngayo umntana kwiklasi yasekholejini ngokungathi bazizinto ezohlukileyo. Kodwa incwadana yaBantwana ithi abantwana ngabantu abadala abasebancinci.

“Le ncwadi ineendlela eziluncedo kakhulu yaye ezikwaziyo ukusebenza. I yimpumelelo enkulu kumi, kuba ndisebenza ngabantwana yonke imihla kwaye ulwazi kule ncwadana kuphela kwencwadi endithe ndakuyifunda ngabantwana ndangqinelana nayo!

“Ndingacebisa ngoku kuye nakubani na, hayi abantu abanabantwana kuphela okanye abasebenza ngabo, kodwa kuye wonke umntu. Njengazo zonke iincwadi zika L. Ron Hubbard, zilula ukufundeka nokuziqonda, zilungelelanisiwe kakuhle, kwaye ulwazi luxabiseke kakhulu.”

A.M.


“iKhosi yaBantwana indinike elona thuba linye lokufunda ngengqeqesho efanelekileyo ngomntwana, ukukhulisa umntwana owonwabile nosempilweni, kunye nezakhono ezingenakubalwa eziyisisiphiwo kubantwana.

“Nge xesha lalekhosi, ndifunde ukuthanda, ukuxabisa kunye nokwamkela igalelo lomntakwethu omncinci nokuba lincinci kangakanani kusapho. Ngenxa yoko, umntakwethu omncinci ngoku uphila kwilizwe elahlukileyo, kwilizwe apho aqoqosha khona igumbi lakhe ngokwakhe, abeke izinto endaweni yazo efanelekileyo kungekho mntu umqhubayo kwaye ndothuswe kukucela kwakhe ukundincedisa ekhitshini.

“Ngaphezu koko, ndiyekile ukumphazamisa kwizigqibo zakhe nokubeka imiqobo engqongqo kuye malunga nabahlobo anokuba nabo, nalapho ekufanele okanye ekungafanele aye khona, njl njl. Ukusukela ngoko, ukhule wangumntwana othandekayo obehleli eliphupha kumi. Akasacaphuki kwezi ntsuku kuba ndingena nje kuphela xa ndipolitsha ezinye zezigqibo zakhe kwaye andinyanzelisi ezami kuye. Ndiyabulela, kuba umnqweno wakhe wokuba sisazinzulu sekhompyutha nawo ukho kwikhosi.”

E.T.