INGQIBELELO KUNYE NOKUNYANISEKA

IKHOSI KWIINTANETHI

Kule khosi uzakufunda:

  • Isizathu sokuba kutheni umntu ephulukene nemvo yokuxabiseka kwakhe kunye nokuzihlonipha.
  • Yintoni ebangela abantu barhoxe kubudlelwane babo, imisebenzi yabo, amaqela abo okanye namaphupha abo.
  • Itekhnoloji echanekileyo ekwenza ukuba ukwazi ukuzikhupha kwiimpazamo zexesha elidlulileyo—ukunciphisa ububi obubangelwa lukreqo.

Amagqabantshintshi ngeKhosi

Yintoni ebangela ukuba abantu barhoxe ekuthatheni inxaxheba ebomini? Umntwana ongakhathaliyo ukhula ezibambile aze alumke xa efikisa. Umfazi ophumeleleyo emsebenzini otshintsha tshintsha ubudlelwane bobuhlobo obunye emva kobunye unengxaki yokungazithembi. Umntu ethathe umhlala-phantsi ijonga emva ebomini bayo ngokuzisola kukhetho alwenzileyo.

Kukho izizathu zezi meko zixhaphake kakhulu. Azi "kwenzeka nje", kwaye azikho phantsi kwekamva. U L. Ron Hubbard uqokelele iqela lophando elijongana ngokuthe ngqo kwaye lisombulule esona sizathu sokurhoxa kwabanye kunye nokuphulukana nengqibelelo. Kwaye wavelisa indlela echanekileyo yokunceda abantu baphinde bazive benyanisekile kwaye bexabisekile. Amaphupha awaphukileyo kunye nokuzisola malunga nexesha elidlulileyo akufuneki ukuba uqhubeke utsala abantu kude nokuzibandakanya ngoku.

Kukho indlela eyiyo eyenza ukuba abantu barhoxe kubudlelwane, kwiintsapho, amaqela kwaye, ewe, namaphupha abo. Kwaye iimeko ezinjalo zinokulungiswa. Kule khosi, uyakufumanisa ukuba ungabanceda njani abanye baphinde bafumane ingqibelelo-kunye nomdla wabo wobomi. Yimbono entsha yengxaki yakudala, kwaye oko kuthetha ukuba akusafuneki ukuba uhlale ecaleni kwaye ungancedi ujonge ukukhathazeka kwabanye. Endaweni yoko, uya kuba nezixhobo ezandleni zakho ezizisombulula kakuhle ezo zinto.

 

Iinkcukacha ngeKhosi

Ubulula Bokufunda

Lekhosi ibekwe ngendlela yenyathelo ngenyathelo, elinemisebenzi elandelelanayo efundwayo kunye nemibuzo ukujonga ukuba uyaqonda na.

Phambi kokuba uqale, zenzele imvume yokungena kwi website ye Scientology. Xa ungene ngemvume, inkqubo ekwiintanethi iya kukukhokela kwinqanaba ngalinye lekhosi ukuya ekugqityweni ngokupheleleyo, ngazo zonke izixhobo zekhosi ezikwi website ye Scientology.

Ubude Bekhosi

Iyure ezi 6 ukuya kwezi 7. Unako ukuyenza ikhosi ngexesha elikhethwe nguwe. Ngamanye amagama, akunyanzelekanga ukuba uyigqibe ngexesha eliqingqiweyo. Ikhosi yinkonzo yethu kuwe, ifelefele.

Izixhobo

Incwadana: Ingqibelelo kunye Nokunyaniseka
okanye iNcwadi ye Scientology

Izixhobo zakho zesifundo zidityanisiwe kwikhosi kwiintanethi. Ngamanye amagama, xa ungene ngemvume, ungazifunda izixhobo ezivela kwinkqubo yekhosi esikwiintanethi njengoko usenza inyathelo ngalinye. Siyacebisa ukuba ukhuphele simahla okanye uthenge le ncwadana, ukuphonononga nokubhekisa kuyo xa ungangenanga kwinkqubo yekhosi.

I Supervision

Ukuba nangaliphi na ixesha ufuna uncedo kwizifundo zakho, musa ukuthandabuza, nxibelelana supervisor yekhosi sakho kwi-Intanethi, onokufikelela kuye usebenzisa “Ufuna uncedo?” iqhosha kwinkqubo yakho yekhosi esikwiintanethi. Supervisor yekhosi esikwiintanethi uyakunceda uqinisekise ukuba uyaqonda kwaye uphumeze olona ncedo lukhulu kwizixhobo zekhosi. Isiphumo kukuba ukwazi ngokupheleleyo ukusebenzisa idatha equlethwe kuyo.

Ukugqitywa kweKhosi

Ukugqitywa kwe iKhosi Ingqibelelo kunye NokunyanisekaUyakufumana isiqinisekiso nge-meyile.

 

Amabali Empumelelo

“Ndithathe ikhosi yoMgangatho wokunyaniseka kunye Nenyani ndazuza lukhulu! Izixhobo zekhosi bezilula ukufundeka kwaye zicokisiwe kakhulu. Ndifunde okuninzi ngami ngokusebenzisa idatha ekhosini. Ndiye ndancedisa omnye wabantu endisebenza naye ukuba asebenzise kwale datha ifanayo, kwaye ufumane impumelelo entle kakhulu. Andizanga ndambona onwabe ngola hlobo. Le teknoloji ilula kwaye idityaniswe kakuhle, kwaye akukho ngxaki ekungeneni kuyo.

“Ingxaki ngabantu abaninzi kukuba bahlala bethethela izinto, ngokuphandle benzakalise amaqela aswele kakhulu intsebenziswano, bagcine ulwazi kubo lungaziwa ngabanye abantu ukwenzela ukugubungela ubomi babo nalapho basilela khona. Le khosi, nangona kunjalo, igcina imisebenzi, amaqela kwanetyala.  Ngale teknoloji, nawe unakho ukungabi natyala kwaye ubenamandla.  Ndiyabulela kakhulu kule teknoloji kwaye ndiyamangaliswa ngomahluko ewenzile!”

M.K.


“Xa bendisafunda incwadana yoMgangatho wokunyaniseka kunye neNyani, zininzi izinto ezaye zacaca kwangoko kumi ukuba kutheni ndiphelise ubuhlobo obuninzi, ndaqhawula ubudlelwane bosapho kwaye kutheni ndamshiya umyeni wami. Xa ndijonga emva kwezi ziganeko, bendisoloko ndizibuza ukuba kutheni ndisenza kwaye ndithetha izinto endaziyo ukuba ziya kubangela ukuba omnye umntu azihlukanise nami okanye angafuni nanto yakwenza nami. Bekukho iimeko ebezizimbi kakhulu, ndandicinga ndiza kuphambana kuba bezingenzi ngqondo kwaphela.

“Ndithe ndakufunda ngezixhobo zalekhosi, ndazifumana iimpendulo ebendizifuna. Ndaziva ndikhululekile kakhulu kangangokuba ndada ndalila. Ndilile kakhulu njengolo bendifunda le ncwadana, kuba ndiye ndayiqonda into yokuba bendiphethe abahlobo bami, usapho lwami kunye nomyeni wami kakubi.

“Kulungile ukuvuma, oko ndikwenzileyo amaxesha amaninzi, ninzi. Kanti ngaphandle kokuqonda ukuba kutheni wenze loonto uyenzileyo, yintetho nje. Akukho luncedo, kuphilisa okanye kuchacha. Ndikhe ndaya kumaqela enkxhaso ndashiya ndiziva ngathi ndinetyala kwaye ndinomthwalo ngakumbi kunexesha lokungena kwami. Ngaba unokucinga ukuba yinto enokufezekiswa ukuba amaqela eenkxaso, iingcali zengqondo, oogqirha bengqondo kunye nabacebisi bafunde le ncwadana kunye nabaxhasi babo okanye amalungu kwaye benze izinto ngesakhono sokwenza bekunye? Ndiyakholelwa ukuba izinga lolwaphulo-mthetho lingehla kakhulu kwihlabathi liphela!

“Xa ndandisebenzisa isakhono sokwenza kwi khosi yoMgangatho wokuNyaniseka kunye neNyani, ngendizisebenzise njengomzekelo kuzo zonke. Kuthe xa kufika ixesha lokwenza isakhono sokwenza sokugqibela, ndizenzele ngokwami ukuze ndiyazi indlela elula yokucacisa komnye umntu. Khange ndiqonde ukuba inokuba nefuthe elinzulu kangakanani kumi. Isenzo ngasinye esenzakalisayo kunye nesenzo esifihliweyo endibhale ngaso sivuse ityala kunye neentloni ngezinto ebendizenza kunye nezo ebendizitsho. Xa bendibeka isizathu kwinto nganye sokuba bekutheni, ndiyixuthe izixhobo ndayenza yangabinamandla ebomini bami. Kwaye ngalo lonke ixesha ndandilila. Ndikholelwa yayizizinyembezi zovuyo zokuba kwakungasenamfuneko yokuba ndithwale ubuhlungu nokubhideka ndijikeleze nazo. Xa ndijonga esipilini ngoku, ubuso bami bubonakala buqaqambile kwaye bonwabile. Ngoku umna wokwenyani uyabonakala.

“Xa ndandinentombi yami kunye nomthengi ukuba nabo benze kwa into efanayo, kwakungathi umntu uqhekeze imvulophu yamagama neenyembezi. Intombi yami ayibhalanga nje kuphela izinto eziyingozi nezo zifihliweyo ephepheni, kodwa uye wandixelela izinto ezininzi awayezigcina kuye kuba ubengafuni ukulimaza iimvakalelo zami okanye ukuba ndizixake ngaye. Intombi yami ayindixeleli nje ngezinto ngoku, koko iyathetha nami ngoku.

“Mna nomxhasi wami siqale ukwenza into efanayo ekhayeni lami kusasa. Akakhange ahambe kude kwasebusuku kuba kuye kwafuneka sithathe ikhefu ukuba sitye kwaye ndimyekile wakhala waphinda wazola ukuba abhale kwakhona. Ukumka kwakhe, ubuso bakhe bebubonakala ngathi mncinci ngeminyaka, izangqa ezimnyama eziphantsi kwamehlo akhe zaziphantse zanyamalala, kwaye wancuma okokuqala oko ndadibana naye.”

M.W.